REGULAMIN

 

 • 1. SŁOWNIK POJĘĆ
 1. Sprzedawca – Partnerstal Hubert Wróbel, 77-320 Przechlewo ul. Dworcowa 65 NIP: 8431171213, adres poczty elektronicznej: biuro@partnerstal.pl
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (Konsument bądź podmiot nieposiadający statusu Konsumenta); – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego). Przez pojęcie Konsumenta rozumie się również przedsiębiorcę kupującego produkt niezwiązany bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą – tj. osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, w szczególności garaże blaszane i wiaty śmietnikowe. Pod pojęciem Towaru należy także rozumieć Towar wraz z usługą montażu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone telefonicznie, osobiście w siedzibie Sprzedawcy bądź drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży bądź umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sprzedawcy, określające, co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 7. Strona internetowa – adres strony partnerstal.pl na której Kupujący może zapoznać się z ofertą Sprzedawcy w zakresie proponowanych Towarów, a także z galerią zrealizowanych przez Sprzedawcę zamówień z innymi Kupującymi.
 8. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem telefonu, adresu poczty elektronicznej bądź osobiście

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i umowy sprzedaży Towarów dokonanej na odległość.
 2. Ceny Towarów podawane są przez Sprzedawcę w polskich złotych i zawierają podatek VAT po uzgodnieniu ilości i specyfikacji Towaru z Kupującym.
 3. Sprzedaż Towarów dokonywana jest na terytorium Polski.
 4. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przez Kupujących złożone.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się przez Kupującego i zaakceptowanie treści Regulaminu.
 6. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku gdy Kupujący odmówi dwukrotnie dostawy w terminie zaproponowanym przez Sprzedawcę z powodu niedostatecznego przygotowania podłoża pod Towar bądź z innych powodów leżących po stronie Kupującego dwukrotna dostawa nie będzie możliwa, Sprzedawca nabędzie uprawnienie do anulowania zamówienia lub aktualizacji ceny Towaru na dzień powzięcia informacji o drugiej odmowie dostawy.

 • 3. JAKOŚĆ TOWARÓW
 1. Sprzedawca oświadcza, że Towary będące przedmiotem sprzedaży są nowe oraz pochodzą z bieżącej produkcji i są towarem pełnowartościowym, dystrybuowanym bezpośrednio przez Sprzedawcę i posiadają pełną gwarancję producenta.
 2. Informacja wskazana w § 3 ust. 1 Regulaminu nie dotyczy wyraźnie opisanych garaży II gatunku.

 • 4. ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

– przez telefon

– osobiście u Sprzedawcy

– pocztą elektroniczną (e-mail na adres: biuro@partnerstal.pl),

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej bądź wiadomości sms na numer telefonu kontaktowego Kupującego, która zawiera, co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.
 2. W przypadku Towaru o niestandardowych parametrach Sprzedawca wysyła do Kupującego rysunek techniczny Towaru za pośrednictwem wiadomości mms bądź na adres poczty elektronicznej (e-mail), a Kupujący zobowiązany jest udzielić odpowiedzi czy potwierdza specyfikację Towaru i czy przedstawiony rysunek odpowiada zamówieniu. Po uzyskaniu potwierdzenia od Kupującego, Sprzedawca przekazuje zamówienie do realizacji.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sprzedawcę informacji, o której mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail w celu skorygowania niezgodności.
 4. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wyprodukowany. W tym celu należy skontaktować ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty email.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sprzedawcy oraz na żądanie Kupującego poprzez udostępnienie w inny sposób umożliwiający jego odtwarzanie, przeglądanie oraz zapoznawanie się z jego treścią w każdym czasie.

 • 5. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 2. Płatność kartą kredytową/debetową przed montażem u klienta,
 3. Płatność gotówką przed montażem u klienta,
 4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym dniem dostawy Towaru, uzgodnionym przez strony.
 • 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie Sprzedawcy prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
 2. W szczególności Kupujący podaje Sprzedawcy numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, a także adres dostawy i montażu Towaru.
 3. Jeśli przyjęcia Zamówienia do realizacji nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy w zakresie zamówionego Towaru nie jest wiążąca. Sprzedawca w tym przypadku może odstąpić od realizacji zamówienia, bez ponoszenia negatywnych skutków tego odstąpienia.
 4. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi wraz z dostawą 7-30 dni roboczych w. Czas ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 30 dni roboczych w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a także z przyczyn od niego niezależnych, o czym niezwłocznie powiadomi Kupującego. Kupujący będzie poinformowany telefonicznie o terminie oraz godzinach dostawy i montażu.
 6. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje po montażu wraz z Oświadczeniem gwarancyjnym.

 • 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość zakupionych u Sprzedawcy Towarów bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

– świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, a także w przypadku, gdy Towar jest wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta – tj. w przypadku złożenia zamówienia na garaż lub wiatę śmietnikową o szczególnych, indywidualnych parametrach i wymiarach, ściśle określonych przez Kupującego w zamówieniu, a stanowiących odstępstwo od typowych Towarów oferowanych przez Sprzedawcę,

– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

– umów dotyczących świadczeń, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 2. Konsument zwraca Towar na koszt Sprzedawcy bądź udostępnia Towar Sprzedawcy w miejscu jego montażu. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, strony zgodnie ustalają termin i sposób zwrotu Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument bądź Przedsiębiorca kupujący produkt niezwiązany bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, chyba, że wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11 Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać Towar w momencie jego odbioru, przed montażem. W razie stwierdzenia, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

 • 8. REKLAMACJE
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020 poz. 1740 ze zm.).
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@partnerstal.pl.
 3. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 5. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży oraz dokumentacji zdjęciowej, nie będzie rozpatrywana.
 6. Kupujący, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedawcy. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca, w przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 9. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 10. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

–  wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);

– pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).


 • 9. GWARANCJA
 1. Sprzedawca zapewnia gwarancję na zakupione Towary przez okres 12 miesięcy od daty ich odbioru i montażu u Konsumenta.
 2. W przypadku Towarów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy zgłaszać telefonicznie lub e-mailowo.
 3. Uprawnienia Konsumenta wynikające ze zgłoszonej reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta na zasadach wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym.

4.Warunkiem otrzymania gwarancji jest posiadanie Oświadczenia gwarancyjnego oraz potwierdzenia zakupu Towaru.

 1. Sprzedawca zastrzega, iż poszycie (blacha trapezowa) garażu II gatunku nie podlega gwarancji.
 2. Usługa kotwiczenia nie podlega gwarancji.
 3. Przedmiotem gwarancji jest wyłącznie zakupiony Towar.

 • 10. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO
 1. Po złożeniu zamówienia Kupujący zobowiązuje się do przygotowania terenu, na którym ma być zmontowany Towar. Instrukcja poprawnego wykonania tej czynności znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy, a na żądanie Kupującego zostanie mu udostępniona także w innej formie.
 2. W przypadku, gdy podłoże zostało przygotowane w sposób wadliwy, Sprzedawca ma prawo odstąpić od montażu Towaru.
 3. W okresie opadów śniegu nakazuje się jego usuwanie z połaci dachu garażu lub wiaty śmietnikowej.
 4. Zamontowany garaż lub wiata śmietnikowa musi być niezwłocznie przytwierdzony do podłoża przez Kupującego.
 5. Konstrukcje garażu  muszą zostać pomalowane farbą podkładową – obowiązkiem Kupującego jest pomalowanie konstrukcji farbą nawierzchniową.
 6. Konstrukcje Ocynkowane są wykonane z blachy ocynkowanej i walcowane na zimno. Konstrukcje spawane są w miejscu spawania zabezpieczone farbą. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć konstrukcję farbą antykorozyjną.
 7. W celu zapewnienia ochrony przed kradzieżą Kupujący winien zabezpieczyć garaż zamykając go na klucz.
 8. Towar jest ubezpieczony przez Sprzedawcę na czas montażu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie zewnętrznej siły wyższej, w tym warunków pogodowych (atmosferycznych) po zakończeniu usługi montażu. Zaleca się ubezpieczenie towaru przez Kupującego po wykonaniu usługi montażu.

 • 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Składając Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 13 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020 poz. 287)
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce Regulamin.
 4. Umowy zawierane ze Sprzedawcą zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sprzedawcy, chyba, że Sprzedawca wskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca powiadomi Kupujących o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu na swojej stronie internetowej. Kupujący będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail biuro@partnerstal.pl. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 7. Poniżej zostaje przedstawiony wzór formularza odstąpienia od umowy:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–   Adresat  (Sprzedawca)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 adres poczty elektronicznej: ………………………………………..

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

–   Data zawarcia umowy/odbioru:………………………………………………

–   Imię i nazwisko (firma) kupującego…………………………………………

–   Adres kupującego……………………………………………………………

–  Numer rachunku/ faktury (numer dokumentu zakupu) ……………………………………………………

–   Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)……………………………………………………………………………

–   Data…………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

zobacz naszą ofertę

Masz pytania?
skontaktuj się
z nami

+ 48 798 710 329

biuro@partnerstal.pl

× Zadzwoń do nas!