REGULAMIN

§1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca – Partnerstal Hubert Wróbel, 77-320 Przechlewo ul. Dworcowa 65 nip: 8431171213

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.partnerstal.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności garaże blaszane i kojce dla psów. Pod pojęciem Towaru należy także rozumieć Towar wraz z usługą montażu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.


§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.

6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przez Kupujących złożone.

7. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).


§3 Jakość Towarów

1. Garaże blaszane oraz kojce dla psów sprzedawane przez Sklep są nowe oraz pochodzą z bieżącej produkcji i są towarem pełnowartościowym, dystrybuowanym bezpośrednio przez Partnerstal i posiadają pełną gwarancję producenta.

2. Informacja wskazana w § 3 ust. 1 Regulaminu nie dotyczy wyraźnie opisanych garaży oraz kojców II gatunku.


§4 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

– za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

– przez telefon

– faksem

– pocztą elektroniczną (e-mail na adres: biuro@partnerstal.pl).

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

– automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy  wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia zamówienia za pomocą serwisu internetowego Sklepu),

– w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia €“ informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail w celu skorygowania niezgodności.

5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy Towar nie został jeszcze wyprodukowany. W tym celu należy skontaktować ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty email.


§5 Koszty dostawy

1. Zapewniamy transport garaży blaszanych oraz kojców dla psów na terenie całego kraju.

2. Po wybraniu w formularzu zamówienia Województwa dostawy automatycznie zostaną doliczone koszty transportu:

Województwa: Małopolskie, Opolskie i Podkarpackie Sląskie.Lubuskie,świętokrzyskie – garaż pojedynczy + 100 zł, garaż podwójny (od 5 m szerokości) + 200 zł

3. Pozostałe województwa bez dopłaty za transport


§6 Warunki płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

– gotówką  kartą  dla firmy Partnerstal u klienta przed montażem


§7 Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli przyjęcia Zamówienia do realizacji nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy w zakresie zamówionego Towaru nie jest wiążąca.

3. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić telefonicznie.

4. Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 7-30 dni roboczych w nagłych wypadkach termin może ulec zmianie. Czas ten może ulec wydłużeniu o kolejne 1-30 dni roboczych w przypadku wystąpienia losowych zdarzeń. Kupujący będzie poinformowany telefonicznie o terminie oraz godzinach dostawy i montażu.

5. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje po montażu.


§8 Odstąpienie od umowy(„zwrot” Towaru)

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

– świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

– dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

– umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

3. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym na własny koszt.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia montażu.

5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

6 .Zaliczka wpłacona na poczet wykonania garażu, kojca, bramy nie podlega zwrotowi zaliczana jest na poczet poniesionych kosztów chyba, że firma sprzedający wyrazi dobrą wole zwrotu.

7. Cena zapłacona za Towar   zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Towar zakupiony nie podlega zwrotowi jeśli   towar jest odebrany przez Kupującego ( jego przewoznika)


§9 Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@partnerstal.pl.

3. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

4. Sprzedawca nie odpowiada wobec Kupującego niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

5. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży oraz dokumentacji zdjęciowej, nie będzie rozpatrywana .

6. Reklamacja nie będą rozpatrywane pozytywnie na korzyść kupującego jeśli w dniu montażu-odbioru otrzyma fakturę vat- paragon kartę gwarancyjną i nie stwierdzi uszkodzeń dotyczy to (uszkodzeń blach itp.).

7. W przypadku Montażu, gdy klient stwierdzi, że dany element nie jest potrzebny w trakcie montażu np: okucie itp. firma nie będzie mogła zamontować danego elementu.

8. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia , które powstały po montażu odbiorze towaru( rysy na blachach itp) potwierdzeniem odbioru jest  karta gwarancyjna,fakture VAT-paragon w garażach kolorowych folia ochronna jest ściągana przez nabywcę.


§10 Gwarancja

1. W przypadku Towarów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy zgłaszać telefonicznie lub e-mailowo

2. Uprawnienia Konsumenta wynikające ze zgłoszonej reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową lub uprawniania Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu zgłoszonej reklamacji w ramach rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

3.Warunkiem utrzymania Gwarancji jest posiadanie Karty Gwarancyjnej oraz pełnego zastosowania się do instrukcji.

4. W przypadku braku możliwości odbioru przez zamawiającego, upoważnia osobę do odbioru w jego imieniu jest traktowane jak właściciel.  .

5. Poszycie (blacha trapezowa) garażu lub kojca II gatunku nie podlega gwarancji.

6. Konstrukcje garażu  malujemy farbą podkładową – kupujący musi pomalować konstrukcje farbą nawierzchniowa( obowiązek Kupującego)

7. Konstrukcje Ocynkowane wykonane są z blachy ocynkowanej i walcowane na zimno, konstrukcja spawana spawy zabezpieczamy farba. Kupujący zabezpiecza konstrukcje farbą antykorozyjną.


§11 Obowiązki Kupującego

1. Po złożeniu zamówieniu Kupujący zobowiązuje się do przygotowania terenu, na którym ma być zmontowany garaż lub kojec. Instrukcja jak przygotować teren znajduje się na na stronie.

2. W okresie opadów śniegu nakazuje się jego usuwanie z połaci dachu garażu lub kojca. Typowa konstrukcja projektowana jest na I strefę obciążenia śniegiem. Maksymalne obciążenie śniegiem to około 50 kg na 1m2, (czyli w przeliczeniu na grubość pokrywy śniegu zmrożonego to max 5 cm).

3. Zamontowany garaż lub kojec musi być niezwłocznie przytwierdzony do podłoża przez Kupującego.


§12 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 13 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.


§13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce Regulamin zakupów.

zobacz naszą ofertę

Masz pytania?
skontaktuj się
z nami

+ 48 798 710 329

biuro@partnerstal.pl